076-5650550 info@safegroup.nl

F003-Privacy statement

Hoe gaat Safegroup om met persoonsgegevens?

Safegroup vindt dat iedereen die met ons te maken krijgt, verzekerd moet zijn van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen wij u graag uit hoe wij dat doen. 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Safegroup verwerkt persoonsgegevens met als doel het uitvoeren van de zorgovereenkomst en/of het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld persoonsgegevens nodig voor de aanmelding van uw kind bij een school of om de voortgang van de hulpverlening bij te houden.

Wij hebben de wettelijke verplichting om bepaalde persoonsgegevens uit te wisselen met andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en gecertificeerde instellingen. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om jaarlijks te worden gecertificeerd. De auditoren moeten inzage in de persoonsgegevens verkrijgen om de audit te kunnen uitvoeren. Soms wordt om uw specifieke toestemming gevraagd. Bijvoorbeeld voor het opvragen van gegevens bij een vorige zorginstelling of het plaatsen van een foto van uw kind in de (school)nieuwsbrief. U kunt eenmaal gegeven toestemming altijd weer intrekken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Safegroup vraagt en bewaart alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de hulpverlening. U kunt hierbij denken aan contactgegevens, hulpverleningshistorie en de problematiek van uw kind. De meeste persoonsgegevens hebben wij rechtstreeks van u of van verwijzers gekregen. Als u weigert

om de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in zorg te kunnen nemen.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij:

  • naam
  • geboortedatum
  • BSN
  • adres
  • e-mail
  • telefoonnummer

Hoe gaan wij om met de persoonsgegevens?

Safegroup heeft technische maatregelen genomen om alle persoonsgegevens te beschermen. Onze medewerkers weten hoe zij persoonsgegevens moeten beschermen. Dit is zichtbaar in hun handelen. Bij het vragen en bewaren van de persoonsgegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk om onze rechten en plichten als instelling na te komen. Dit betekent ook dat wij de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de persoonsgegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan software om gegevens veilig op te slaan in een cliëntdossier of om op een veilige manier mail te kunnen verzenden. Met deze commerciële derde partijen sluiten wij overeenkomsten af. Hierin is o.a. vastgelegd welke persoonsgegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.

Wij zullen de gegevens van u of uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden dan eerder genoemd. Ook zullen wij de gegevens van u of uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.

De persoonsgegevens worden veilig bewaard. Enkel medewerkers die dat voor de uitvoering van hun werk nodig hebben, kunnen bij de persoonsgegevens. Daarnaast bewaren wij de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor de bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. Safegroup geeft geen persoonsgegevens door buiten de EU.

Welke rechten hebben jeugdigen en ouders?

Ouders en jeugdigen hebben een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens.

Zorg:

  • Bij een jeugdige jonger dan 12 jaar, worden de rechten uitgeoefend door de ouders met gezag of zijn/haar voogd.
  • Bij een jeugdige ouder dan 12 jaar, maar nog geen 16 jaar, is tevens toestemming van de ouder met gezag of de voogd van de jeugdige vereist.
  • Een jeugdige mag vanaf 16 jaar zelf toestemming geven, tenzij de jeugdige niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake[1].

U kunt bij Safegroup een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u of uw kind verwerken in te zien. Ook kunt u een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van Safegroup. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zorgen er vervolgens voor dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van u of uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast.

Als u ons verzoekt om gegevens van u of uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van u of uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen. Safegroup zal geen besluiten nemen over u of uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van u of uw kind, dan kunt u altijd opheldering bij ons vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze is te bereiken via bestuurssecretariaat@smobreda.nl of via 076-5645050. Wordt uw probleem volgens u niet goed opgelost, dan kunt u dat melden aan Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

[1] Dit is ter beoordeling van de gedragswetenschapper. De wils(on)bekwaamheid van een jeugdige kan worden vastgesteld door “waarneming van de totale geestelijke toestand” van de jeugdige. Of een jeugdige in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen is afhankelijk van zijn cognitieve ontwikkelingsniveau, zijn persoonlijkheidsontwikkeling en zijn psychische functioneren. Daarbij moet in het oog worden gehouden dat het niet gaat om een algehele wils(on)bekwaamheid, maar dat er een duidelijke relatie met het specifieke onderwerp moet zijn: kan deze jeugdige de gevolgen van het verkrijgen van deze informatie hanteren?

Hulp nodig? Bel Veilig Thuis: 0800-2000 Sluit deze website